Ferramenta de Avaliación da Accesibilidade

A pesar dun marco lexislativo moi definido (Convenios das Nacións Unidas, Directivas da UE, Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal (LIONDAU), Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade en Galicia, diversos decretos e normativas, selos de calidade que en moitos casos tampouco cumpre, nin sequera parcialmente, é que, por moito que un produto como o barco de referencia sexa por si 100% accesible, non pode navegar facilmente xa que a gran maioría das instalacións recreativas e portuarias non son accesibles.

Por iso, estamos a desenvolver novas ferramentas de diagnóstico, avaliación e solucións, ademais das creadas para outros entornos, non para «castigar» as instalacións que non cumpran, senón para axudalos a mellorar a súa accesibilidade. O descoñecemento das necesidades específicas provoca accións, ás veces caras, que non se usan por non contar con deseñadores expertos, incluso empeorando esas condicións de partida para ser accesibles.

Existen numerosos produtos nas instalacións náuticas que poden mellorar substancialmente a accesibilidade: ramplas, pasamáns, chans antideslizantes, postes de información, elementos de sinalización, elementos de protección e seguridade … O seu deseño, a partir de sinxelas pautas de accesibilidade, pode resolver moitas situacións, sendo comprensibles, utilizables e practicable por tódalas persoas en condicións de seguridade e comodidade e da forma máis autónoma e natural posible. Presupón a estratexia de «deseño para todos» e enténdese sen prexuízo dos axustes razoables que se deban adoptar.

Esta liña de traballo da Cooperativa está asociada á loita contra o cambio climático e a transición enerxética coas evidentes transformacións e cambios tecnolóxicos na industria, xa que se propón o deseño destes produtos con materiais reciclados de embarcacións en desuso. En base aos estudos e investigacións que levamos a cabo, hai arredor de 8.000 embarcacións consideradas en desuso en Galicia, co conseguinte impacto ecolóxico que xera, no mar pero tamén en portos, costas costeiras, rías e ríos. A curto prazo, hai arredor de 800 barcos que poderían ser deconstruídos e reciclados, con importantes fontes de materiais para o deseño e fabricación dos produtos mencionados.